ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

Ασφαλιστικές Έννοιες

Τι σημαίνει Ασφαλιστής;

Στην ιδιωτική ασφάλιση συναντάμε τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ δηλαδή την Ασφαλιστική εταιρία, ανώνυμη εταιρία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις Κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις, τελεί δε υπό κρατικό έλεγχο. Ο ασφαλιστής δηλαδή η ασφαλιστική επιχείρηση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις οικονομικές συνέπειες από την επέλευση πιθανού κινδύνου, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα.

Τι είναι Ασφαλιστική Σύμβαση ή Ασφαλιστήριο;

Για τον σκοπό αυτό συνάπτονται ειδικές συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών, οι λεγόμενες ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, νομικά δεσμευτικές. Για να καταστεί μία ασφαλιστική σύμβαση νομικά δεσμευτική, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ένα μέρος, ο ασφαλιστής, να υποβάλλει προσφορά την οποία το δεύτερο μέρος, ο Συμβαλλόμενος να αποδεχθεί με όρους κοινά αποδεκτούς.

Τι σημαίνει Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης;

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είναι το δεύτερο μέρος το οποίο συμμετέχει στη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του ή συμφερόντων του. Ο Συμβαλλόμενος είναι ο κύριος της ασφαλιστικής σύμβασης, καθορίζει το είδος και τον χρόνο της ασφάλισης, δίνει εντολή για τροποποίηση όρων, μπορεί να προβεί σε ακύρωση της αρχικής συμφωνίας.

Τι είναι Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο και τι Ασφάλισμα;

Στην ιδιωτική ασφάλιση το ασφαλιστικό αντικείμενο αποτιμάται σε χρηματική αξία. Η χρηματική αξία η οποία προκύπτει από την χρηματική αποτίμηση καλείται ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σαφώς προσδιορίζεται κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και αναγράφεται σ’ αυτήν, είναι δε το ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον ασφαλιστή, αναλογικά, ως αποζημίωση όταν επέλθει ο κίνδυνος, δηλαδή είναι το ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ.

Τι σημαίνει Απαλλαγή;

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο και έχει συμφωνηθεί να αφαιρείται από την αποζημίωση που θα καταβάλλει η Ασφαλιστική Εταιρία σε περίπτωση ζημιάς.

Τι σημαίνει Δικαιούχος;

Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον ασφαλιστή στον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ της ασφάλισης ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση.

Τι είναι Διάρκεια Ασφάλισης;

Η ασφαλιστική σύμβαση έχει συγκεκριμένη χρονική περίοδο ισχύος, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, με ημερομηνία έναρξης και λήξης η οποία ρητώς προσδιορίζεται και αναγράφεται στην σύμβαση ασφάλισης.

Τι είναι Ασφάλιστρο;

Το τίμημα το οποίο καταβάλλει ο Συμβαλλόμενος στον ασφαλιστή ώστε να καταστεί η σύμβαση νομικά δεσμευτική καλείται ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ το οποίο είναι αποτέλεσμα ειδικής μαθηματικής αναλογιστικής μελέτης, ο προσδιορισμός του οποίου είναι συνάρτηση και συνεκτίμηση πολλών παραγόντων.

Τι σημαίνει Υπασφάλιση;

Υπασφάλιση υπάρχει όταν η ασφαλιζόμενη αξία είναι μικρότερη από την πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αγαθού. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ισχύει ο αναλογικός όρος και η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας.

Τι σημαίνει Υπερασφάλιση;

Υπερασφάλιση υπάρχει όταν η ασφαλιζόμενη αξία είναι μεγαλύτερη από την πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αγαθού. Όταν διαπιστώνεται υπερασφάλιση, ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον ποσό.

Τι είναι ο Μεσίτης Ασφαλίσεων (Insurance Broker);

  • Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων προβαίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του Ασφαλιζόμενου στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την εξεύρεση της κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης, στη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τη διαχείρισή του, ιδίως στην περίπτωση ζημιάς.
  • Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων δεν δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας, σε αντίθεση με τον πράκτορα που ενεργεί βάσει πρακτορικής σύμβασης για λογαριασμό συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρίας που πρακτορεύει.

Χρήσιμες συμβουλές μετά την ασφάλιση

Οδηγίες σε περίπτωση Ζημιάς:

Μεταχειριστείτε όλα τα μέσα για να διασώσετε τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, σαν να μην είστε ασφαλισμένοι.
Ενημερώστε αμέσως την Ασφαλιστική σας Εταιρία για το συμβάν. Διατηρήστε, μέχρι να έλθει ο εκπρόσωπος της εταιρίας, τόσο τα αντικείμενα που έχουν ζημιά όσο και εκείνα που διασώθηκαν, στη θέση τους και στην κατάσταση που βρίσκονται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδιστεί κάθε επέκταση της ζημιάς.
Υποβάλετε το συντομότερο δυνατόν την απαίτησή σας στην εταιρία, με κάθε λεπτομέρεια. Δώστε στην Ασφαλιστική Εταιρία κάθε απαιτούμενη πληροφορία και προσκομίστε σε αυτή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποδεικτικά που τεκμηριώνουν την απαίτησή σας.

Spread the love